TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Cụm công nghiệp Tân Hội là địa điểm đầu tư, là điểm kết nối các nguồn lực vùng Kinh tế trọng diểm phía Nam và cả nước nói chung và địa phương tỉnh Tây Ninh nói riêng. và là điểm kết nối nguồn lực các nền kinh tế khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH

- Cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhằm đem lại hiệu quả cho nhà đầu tư.

- Kiến tạo giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông và từng thành viên công ty.

- Đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương.

Bình luận